Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Dalton Alkmaar: net even anders

Wat onderscheidt onze school van andere scholen? Gebouwen, lesmateriaal en faciliteiten zijn makkelijk zichtbaar, maar de 'binnenkant' van het onderwijs is waar het uiteindelijk om gaat. Past de manier van denken, werken en voelen van een school bij uw kind?

Daltononderwijs

Op onze school geven we onderwijs volgens de principes van het daltononderwijs. Dat is geen "systeem" of "methode", maar meer een "way of life", gebaseerd op drie vaste opvoedingsprincipes: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking.
Juist omdat daltononderwijs geen systeem is, dwingt het om telkens weer flexibel te zijn, te kijken naar het kind en de situatie. De leerlingen krijgen veel uitdaging, krijgen vertrouwen en nemen initiatieven, leren plannen, leren van fouten en krijgen op een persoonlijke manier aandacht. We willen het goede in hen versterken en werken aan wat nog niet goed gaat.

Samen verschillend

We gaan in het daltononderwijs uit van de verschillen tussen kinderen. Verschillen zijn niet "lastig", maar normaal. Kinderen die even niet mee kunnen komen of juist bijzondere talenten hebben, kinderen met faalangst, met taalproblemen, hoogbegaafde kinderen, kinderen die meer sturing nodig hebben of juist meer vrijheid. Door de daltonprincipes zijn we in staat om dit te volgen en zoveel mogelijk in de gewone lessen en daltonuren te begeleiden, zodat wederzijds begrip voor verschillen kan ontstaan. Waar we dit zelf niet kunnen staan deskundigen in en buiten de school ter beschikking.
Jezelf zijn
Onderling contact is de basis voor wederzijds begrip. Leerlingen van verschillende afdelingen (vwo, havo en vmbo) komen elkaar telkens weer tegen: niet alleen op de gangen, maar ook tijdens de daltonuren (zelfwerkzaamheidsuren). Daar zitten alle leeftijden en niveaus door elkaar. Dit heeft tot gevolg dat er meer bekendheid met elkaar is, respect voor elkaar, minder op elkaar neerkijken of juist onnodig omhoogkijken. Dure spullen of merkkleding zijn dan niet meer belangrijk. De ongeschreven regel op school is: "Doe gewoon, wees jezelf, wees eerlijk, dan ben je OK". Daar waar we vervelend gedrag zien gaan we in gesprek en grijpen in waar het moet.

Leerlingen en docenten zijn samen-werkers

Er is respect voor elkaar. Op onze school is er minder afstand tussen leerlingen en docent en meer vertrouwen. Leerlingen durven zichzelf te zijn en vragen te stellen, ze vluchten minder snel in leugentjes of sociaal gewenste antwoorden, voelen zich meer op hun gemak. We proberen onze leerlingen tolerantie en zelfdiscipline bij te brengen, zodat ze sociaal vaardig worden en op een prettige manier met elkaar en met de medewerkers omgaan.
"Niet te snel in een hokje" - groei en ontwikkeling centraal
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. Vroegtijdig "beslissen" of uw kind geschikt is voor vmbo, havo of vwo is geen gemakkelijke opgave. Daarom hebben we een brugklas, met veel keuzemogelijkheden. Leerlingen op deze leeftijd steken veel van elkaar ("peergroup") op, maar hebben juist dankzij het daltononderwijs tegelijkertijd ook volop de ruimte om hun talenten te benutten. In de tweede klas zijn de mogelijkheden vaak al beter in beeld. Daarom zijn er daar aparte vmbo-t klassen, een vwo-klas, een havo/atheneum- en havo/tl-klassen. Ook in klas twee zijn er dus nog volop ontwikkelingsmogelijkheden en kansen. 

De docent op een daltonschool

Docenten op een daltonschool helpen leerlingen niet alleen met het verwerken van de leerstof maar zijn voor de leerlingen ook een inspirator en een coach. Hun rol in het leerproces is onmisbaar. Voor een docent is het dan ook van belang om te weten hoe leerlingen het beste leren. Alleen dan kan een docent de leerling begeleiden met als leerdoel dat de leerling meer inzicht krijgt in zijn eigen leerproces.
Een goede daltondocent beheerst zijn vak, heeft de vaardigheid om de inhoud van het vak over te dragen en weet ook variatie aan te brengen in de wijze waarop dit gebeurt. Hij weet om te gaan met leerlingen met een verschillende achtergrond en begaafdheid. Het psychologische en pedagogische aspect van lesgeven is minstens even belangrijk als de vakinhoud.

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS