Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Dit is Dalton Alkmaar!

"Wat we nodig hebben in deze maatschappij is mensen zonder vrees".
Helen Parkhurst

Vanaf 2007 is het Stedelijk Dalton College Alkmaar officieel een daltonschool. We maken deel uit van een netwerk van ongeveer 20 scholen voor voortgezet onderwijs waarmee we kennis en ervaring delen. Ieder vier jaar wordt de school gevisiteerd door collega schoolleiders en leraren. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de kwaliteit van het daltononderwijs wordt geborgd.
Op een daltonschool bepalen de leerlingen waar mogelijk zelf hun tempo en leren zij geleidelijk aan om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces en de studieresultaten. Dat komt tot uiting in de reguliere lessen, maar ook in de zogenaamde daltonuren. Leerlingen kiezen tijdens de daltonuren aan welke vakken of vaardigheden ze willen werken. Ze kunnen ondersteuning krijgen als ze bepaalde stof moeilijk vinden, maar ook kunnen ze zich verdiepen in vakken en onderwerpen waar ze goed in zijn of die ze leuk vinden.
De school handelt vanuit het vertrouwen in de leerling en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn.
Belangrijke kenmerken van een daltonschool zijn:
- Verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen
- Samenwerken
- Zelfstandigheid
- Reflecteren
- Effectiviteit

Vrijheid in gebondenheid: neem je verantwoordelijkheid

Leerlingen leren op school een eigen keuzevrijheid te hanteren, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun (leer)gedrag. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun keuzevrijheid leren gebruiken.
De school biedt de leerlingen ruimte voor een verantwoorde keuze bij het verwerken van de leerstof. De begeleiding van de docenten is gericht op het leerdoel: leerlingen zich verantwoordelijk te laten voelen voor het eigen leren. Leerlingen krijgen de ruimte om te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. Door leerlingen een zekere ruimte te bieden kunnen zij een actieve en nieuwsgierige leerhouding ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren op een daltonschool houdt in dat leerlingen uitgedaagd worden hun leertaken zelf tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moeten de leerlingen leren beoordelen welke beslissingen zij moeten nemen. De keuzevrijheid dwingt de leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen over een verantwoorde werkwijze.

Samenwerking

Daltononderwijs biedt de leerlingen iedere dag de mogelijkheid samen te werken. Doordat leerlingen samen met docenten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken.
Samenwerken met anderen heeft daarnaast een functie op het gebied van sociale vorming: leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Projecten en samenwerkingsopdrachten nemen daarin een vaste plaats in:
• Leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden;
• Leerlingen leren reflecteren op samenwerken (beoordelen eigen inbreng, anderen beoordelen, discussievaardigheden, argumenteren, omgaan met teleurstellingen, je wel of niet schikken naar de meerderheid van de groep etc.)

Reflecteren

Op een daltonschool leren leerlingen terug te kijken op hun leerproces. Leerlingen houden een portfolio bij waarin de leerling en de mentor samen beschrijven hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van belangrijke vaardigheden.

Effectiviteit

Een goede daltonschool heeft het onderwijs goed georganiseerd. Docenten maken daltonwijzers met daarin keuzemogelijkheden voor de leerling. Leerlingen leren verantwoord een keuze te maken voor de besteding van hun daltonuren en ze leren geleidelijk aan hoe ze het leer- en maakwerk kunnen plannen.

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS