Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Taalklas

De Taalklas (ISK) is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe zijn aan het reguliere voortgezet onderwijs in Nederland, omdat ze het Nederlands nog onvoldoende beheersen. De Taalklas is de schakel tussen een opleiding in (meestal) het buitenland en het onderwijs in Nederland. In de Taalklassen worden leerlingen geplaatst, in de leeftijdscategorie 12-17 jaar en woonachtig in regio Alkmaar.

Informatie en aanmelding
Voor informatie over de Taalklas kunt u contact opnemen met mevrouw Edith Mulder of de afdelingsleider Paul Oudejans. Zij zijn telefonisch bereikbaar  072-5625000.

Via mw. Edith Mulder (06-45090388) kunt u ook een afspraak maken voor aanmelding. Denkt u er aan de paspoorten (verblijfsdocument), van de leerling en van beide ouders, een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie, het BSN nummer van de leerling en eventuele gegevens van de vorige school mee te nemen.

Het belangrijkste doel is de anderstalige leerling in een zo kort mogelijke tijd, maximaal twee jaar, zodanige kennis en vaardigheden bij te brengen, dat een succesvolle overstap naar één van de vormen van het voortgezet onderwijs mogelijk is. Er wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van de taalvaardigheden in de Nederlandse taal, zoals: luisteren, spreken, lezen, en schrijven. Daarnaast krijgt een taalklasleerling de kans om andere vakken in een Nederlandse klas te volgen zodat een goede overstap wordt gewaarborgd.

Kenmerken

De Taalklas wordt gekenmerkt door veel aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. De mentor geeft minimaal acht uur les in de eigen klas en kan daardoor veel individuele en persoonlijke aandacht geven. De maximale groepsgrootte is 16 leerlingen. De Taalklas wordt ondersteund door een counselor en een decaan. Ook nauw betrokken is de afdeling leerplicht van de betrokken gemeentes.
Het lesprogramma omvat vooral Nederlands, maar ook rekenen/wiskunde, Engels, mens en natuur, burgerschap, muziek, drama, kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding.

Zwemmen

Leerlingen die geen zwemdiploma A hebben worden in de gelegenheid gesteld wekelijks een half uur zwemles te volgen in de Hoornse Vaart. Vervoer van en naar het zwembad wordt door de school geregeld. Er zijn geen kosten verbonden aan de lessen. Voor het diploma-A brengt het zwembad een bedrag in rekening.

Beoordelingen en testen

Als de leerling een aantal maanden op school is wordt de SON-test afgenomen. De SON-test is een non-verbale intelligentie test. De leerlingen van de Taalklassen krijgen ook vier keer per jaar een rapport, waarop o.a. de vorderingen van Nederlands staan vermeld. De methode van Nederlands heet “Zebra”.
De mentor bespreekt het rapport met de ouders/verzorgers. In februari 2018 komt er een (voorlopig) advies. Aan het einde van het schooljaar volgt dan een definitieve bevordering tijdens de bevorderingsvergadering.

Lessentabel Taalklas 2017-2018

 

T1+T2

 

 

Nederlands

17**

Engels

1,5*

wiskunde + rekenen

2

beeldende vorming

1,5

muziek

1

techniek

1

lichamelijke opvoeding

1,5

drama

1

mentorles

2

 

 

* niet voor iedereen

** inclusief 1 uur burgerschap

 

Afspraken

Het is belangrijk dat kinderen structuur, normen en waarden wordt bijgebracht. Dat houdt in dat wij binnen ons onderwijs ook veel aandacht schenken aan afspraken zoals die in onze maatschappij gelden. De schoolregels zijn erop gericht om op een prettige en respectvolle manier met elkaar om te gaan, binnen en buiten de school. Aan het begin van ieder schooljaar worden deze afspraken op schrift gezet en na bespreking in de klas aan de leerlingen meegegeven. Bij herhaaldelijk overtreden van deze regels wordt de leerling in overleg met de leerplichtambtenaar disciplinaire maatregelen bijv. schorsing opgelegd.

Verzuim/absentie

Wij verzoeken u afwezigheid door ziekte of een andere oorzaak nog dezelfde dag tussen 8.00  en 9.00 uur telefonisch aan de school te melden. Als uw zoon/dochter/pupil de volgende dag op school komt, geeft u een briefje mee met de reden van het verzuim, ondertekend door één van de ouders of de mentor/voogd. Dit briefje wordt ingeleverd bij de klassenmentor.

Bij afwezigheid zonder bericht moeten de gemiste lesuren worden ingehaald. Bij afwezigheid zonder bericht van drie dagen of langer, wordt de leerplichtambtenaar van uw gemeente ingelicht.

Schoolleiding Taalklas

Mw. A.P. Smits                        - rector
Dhr. P.T.G.M. Oudejans          - afdelingsleider
Mw. E.J. Mulder                       - intern begeleider/mentor

 

 

 

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS