Contact Zoek Menu

Contact

Stedelijk Dalton College Alkmaar
Arubastraat 4
1825 PV Alkmaar
T: 072 - 56 250 00
info@daltonalkmaar.nl

Uw bijdrage wordt goed besteed

Onze school organiseert voor de leerlingen naast het reguliere onderwijsprogramma nog een aantal andere activiteiten. Voor de bekostiging ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. Voor 2018-2019 is deze vastgesteld op € 85,00 per leerling.
Aan het begin van de schoolloopbaan tekenen de ouder(s)/verzorger(s) en de school een overeenkomst over de betaling van de schoolfondsbijdrage. Deze heeft een looptijd van één schooljaar.
Omdat wij u echter niet elk jaar lastig willen vallen met het ondertekenen van een dergelijke overeenkomst, gaan wij uit van een stilzwijgende verlenging, tenzij u de overeenkomst wenst op te zeggen. Dit laatste moet dan wel voor 1 mei gebeuren.
Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar omdat het niet wenselijk is leerlingen van bepaalde activiteiten uit te sluiten gaan wij ervan uit dat deze bijdrage wordt voldaan.

Uiteraard worden de ouders over een eventuele wijziging in de hoogte van de schoolfondsbijdrage geïnformeerd. In dat geval kan een ouder binnen één maand na dagtekening van de brief schriftelijk kenbaar maken dat hij of zij de overeenkomst niet wenst te verlengen.
Ouders mogen van de school verwachten dat wij duidelijkheid verstrekken over de bestemming van het geld. Hieronder geven wij een opsomming van de aangeboden diensten. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van onze school moet jaarlijks instemmen met de besteding van het schoolfonds. Dit is een garantie dat het geld zorgvuldig en verantwoord wordt besteed.

De volgende zaken worden dankzij het schoolfonds bekostigd:
•           bijdrage budget ouderraad
•           bijzondere schoolactiviteiten  (m.u.v. de introductieweek voor de brugklassers en
            de meerdaagse excursies in de bovenbouw)
•           gebruik kluisje
•           extra toezicht
•           collectieve ongevallenverzekering
•           papier- en kopieerkosten

Overige kosten

Voor bepaalde activiteiten of diensten wordt een extra bijdrage gevraagd. De wettelijke vertegenwoordiger geeft hier vooraf toestemming voor. Het niet intekenen op een dienst of activiteit, dan wel niet (tijdig) betalen van verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst of activiteit kan worden uitgesloten.

•           De kosten voor de introductieweek van de brugklassen bedragen € 35.
•           Voor Dalton On Stage leerjaar 1, 2 en 3 wordt een extra bijdrage gevraagd van
            € 100 ten behoeve van extra culturele uitstapjes en activiteiten op school.
•           Voor de leerlingen die op het vmbo leerjaar 3 en 4 of in leerjaar 4, 5 of 6 van vwo of
            havo het vak dans of drama volgen wordt jaarlijks een extra bijdrage gevraagd van
            € 50 ten behoeve van extra culturele uitstapjes en activiteiten in het verlengde van het lesprogramma.
•          Voor Dalton Tech leerjaar 1, 2 en 3 wordt een extra bijdrage gevraagd van € 75 ten behoeve van speciale excursies en projecten.
•          Voor het vak Teto in leerjaar 3 vmbo-tl wordt een extra bijdrage gevraagd van € 50 ten behoeve van speciale excursies en projecten.

Aan het begin van het vierde leerjaar is er de meerdaagse excursieweek. Aan het einde van het derde leerjaar  ontvangen alle ouders hiervoor een aparte factuur. 

Wijze van betaling

Voor alle facturen m.b.t. ouderbijdrage, excursies etc. maken wij gebruik van het softwareprogramma WIS-collect.  WIS-collect maakt gebruik van het mailadres dat door u in Magister is opgegeven (eerste contactpersoon).  Op het moment dat wij een factuur voor u hebben, ontvangt u een e-mail waarmee u toegang krijgt tot een internetportaal.  Binnen dit portaal kunt u kiezen hoe u wilt betalen.

Handleiding WIS collect - digitaal betalen schoolkosten

KVK nummer Sovon: 37085389
BTW nr Sovon: 807895106B01


Reductieregeling

Voor de betaling van het schoolfonds is bij twee of meer kinderen per gezin de volgende reductieregeling van kracht:
2 kinderen: € 150,- ( u betaalt € 75,- per kind)
3 kinderen: € 195,- ( u betaalt € 65,- per kind)
4 kinderen: € 220,- ( u betaalt € 55,- per kind)
5 kinderen: € 225,- ( u betaalt € 45,- per kind)

Kwijtscheldingsregeling

Een (gedeeltelijke) kwijtschelding dient schriftelijk te  worden aangevraagd bij de plv. rector. (Gedeeltelijke) kwijtschelding kan worden toegepast indien:
-       er duidelijk sprake is van een inkomenssituatie die beneden het bestaansminimum ligt;
-       in alle redelijkheid geen (gedeeltelijke) kwijtschelding geweigerd kan worden, zulks ter beoordeling van een commissie bestaande uit de plv. rector, de verantwoordelijke afdelingsleider en de betrokken mentor.

In bovengenoemde gevallen kan een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds.

Solidariteitsfonds

Uit de bijdrage voor het schoolfonds wordt jaarlijks € 1,50 per leerling in het solidariteitsfonds gestort. Op dit fonds kan door ouders en plv. rector een beroep worden gedaan om activiteiten te financieren voor leerlingen uit minder draagkrachtige gezinssituaties

Stedelijk Dalton College Alkmaar    •    Arubastraat 4    •    1825 PV  Alkmaar    •    T: 072 - 56 250 00    •    info@daltonalkmaar.nl
Nederlandse Dalton Vereniging Technasium Van der Meijcollege Samenwerkingsverband Sovon
Created by Trefnet   •   Powered by SHARK CMS